مقیاس احتمال خودکشی

از 36 سوال و چهار خرده مقیاس ناامیدی،افکار خودکشی،خصومت-پرخاشگری و خودارزیابی منفی تشکیل شده است. سوالات بر اساس یک مقیاس چهار درجه­ای نمره­گذاری می­ مقیاس احتمال خودکشی, احتمال خودکشی

پرسشنامه قلدری - قربانی آلوئوس

پرسشنامه قلدری/ قربانی آلوئوس پرسشنامه قلدری/قربانی آلوئوس یک پرسشنامه 39 سوالی است که انواع مختلف رفتارهای قلدری را در دانش آموزان مدرسه اندازه گیری می­کند پرسشنامه قلدری قربانی آلوئوس , قلدری قربانی آلوئوس

پرسشنامه خود آسیب رسانی

این ابزار توسط سانسون و همکاران در سال 1998 ساخته شده و از 22 سوال تشکیل شده است که رفتارهای خود آسیب رسانی مستقیم و غیرمستقیم را مورد بررسی قرار می دهد. این اب پرسشنامه خود آسیب رسانی , خود آسیب رسانی

پرسشنامه هوش هیجانی برادبری- گریوز

به منظور اندازه گیری هوش هیجانی از پرسشنامه هوش هیجانی برادبری– گریوز استفاده شده است. این مقیاس دارای 28 ماده است و دارای 4 خرده مقیاس خودآگاهی، خودمدیری پرسشنامه هوش هیجانی برادبری گریوز, هوش هیجانی برادبری گریوز

مقیاس تکانشگری

پرسشنامه تکانشگری بارت ویرایش یازدهم توسط پروفسور ارنست بارت ساخته شده است (بارت و همکاران 2004). بارت همبستگی بسیار خوبی با پرسشنامه تکانشگری آیزنک دارد و ساخت مقیاس تکانشگری, تکانشگری

مقیاس تاب‌آوری

مقیاس تابآوری در این پژوهش برای اندازه گیری تاب آوری از مقیاس تابآوری كانر و دیویدسون[1] (CD-RISC،1984) استفاده شد. این مقیاس دارای 25 گویه می باشد که اگرچه ابع مقیاس تاب‌آوری , تاب‌آوری

پرسشنامه ی تنظیم شناختی هیجان

تنظیم هیجان به استراتژی هایی اشاره دارد که در جهت کاهش، ادامه یا افزایش هیجان استفاده می شود (گروس،2007). اخیرا گارنفسکی، کرایچ و اسپین هاون (2001) مقیاسی را تح پرسشنامه ی تنظیم شناختی هیجان, تنظیم شناختی هیجان

پرسشنامه توانمند سازی

در این تحقیق ، برای سنجش توانمند سازی كاركنان از پرسشنامه توانمندسازی اسپریتزر (1995)استفاده شده است. این پرسشنامه دارای 5 بعد احساس استقلال ،احساس شایستگی، احس پرسشنامه توانمند سازی , توانمند سازی